Chicken Katsu
£6.50
£6.50
Veg Katsu
£6.50
£6.50
Prawn Katsu
£6.50
£6.50
Katsu Sauce
£1.50
£1.50
Desi Katsu
£8.00
£8.00